Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 60 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank” przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.

WIIS Poland zostało powołane na początku listopada 2017 roku w trakcie konferencji międzynarodowej Warsaw Security Forum jako najnowszy podmiot afiliowany przy WIIS Global. Program został powołany w ramach działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – niezależnego, apolitycznego think-tanku, który zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
ii.
WIIS Poland promuje zaangażowanie kobiet w bezpieczeństwie międzynarodowym i polityce zagranicznej, nie tylko w Polsce, ale również w regionie Europy Wschodniej. Narodowy oddział WIIS w Polsce stanowi pierwszy krok do znacznego zwiększenia zasięgu sieci networkingowej całej organizacji oraz promocji polskich ekspertów w skali globalnej.
iii.
Spotkanie założycielskie WIIS Poland odbędzie się na początku 2018 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod patronatem Sekretarz Stanu Anny Marii Anders, co pozwoli na przedstawienie i poddanie dyskusji plan działań organizacji na pierwszy rok działalności. Podczas spotkania możliwe będzie zarejestrowanie się jako członek WIIS Poland i uzyskanie dostępu nie tylko do globalnej sieci networkingowej WIIS, ale również korzystać z innych możliwości oferowanych przez WIIS Poland – m.in. uczestnictwa w spotkaniach networkingowych, warsztatach, programach networkingowych oraz mentorskich.

SEKRETARZ GENERALNY

Patrycja Kubiak

Dr. Beata Górka-Winter

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Pracuje w sektorze biznesu, zarządza powierzchnią coworkingową czołowego dewelopera w Polsce. Interesuje się zagadnieniami związanymi z dyplomacją oraz promocją Polski poza granicami kraju. Polska dziennikarka, działaczka społeczna. Ambasadorka przedsiębiorczości kobiet oraz ich biznesów.

KOMITET STERUJĄCY

Michal Baranowski

Dr. Beata Górka-Winter

Michał Baranowski is the director of GMF’s Warsaw office, where he focuses on transatlantic relations, U.S. foreign policy, and the relations between the United States and Central and Eastern Europe (CEE). Prior to helping launch the Warsaw office, he served at GMF’s headquarters in Washington, DC, where he developed GMF’s programming in Poland and CEE. Before that posting, Baranowski worked in GMF’s Brussels office, where he focused on EU and U.S. policy toward Ukraine and Georgia, and where he also established the Young Transatlantic Network.

He has published in Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, the Warsaw Business Journal, the Kyiv Post, and GMF’s Transatlantic Take series. He is a member of the advisory council of the Institute for Western Affairs in Poznań, Poland. He holds a master’s of European public affairs from Maastricht University, and has studied at Mercer University in the United States and the University of Oxford.

Dr Małgorzata Bonikowska

Dr. Beata Górka-Winter

Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

Wojciech Dzięgiel

Dr. Beata Górka-Winter

Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) w ramach stypendium Socrates/Erasmus. Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w wydarzeniach rangi międzynarodowej, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej. Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory. W Fundacji pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego i Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum 2015.

Dr hab. Aleksandra Gasztold

Dr. Beata Górka-Winter

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania nad terroryzmem i rolą płci w badaniach nad bezpieczeństwem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, redaktor naczelna czasopisma naukowego „Securo”. Ekspert społeczny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Członkini Women in International Security (WIIS Poland).

Dr Beata Górka-Winter

Dr. Beata Górka-Winter

Political scientist, expert on international security and defence issues. Since 2000 a research fellow and program coordinator on international security in the Polish Institute of International Affairs, a leading Polish think tank. Author or co-author of numerous publications with a special focus on security sector reform (SSR), the EU and NATO policies, peace-building, international military operations, conflict resolution, missile defence, defence technologies, security policies of different countries. An advisor on security and defence policy in cooperation with the civilian and military agencies from different countries (the CEE region, the U.S., Afghanistan, the Southern Caucasus). Member of the expert group on SSR at the „Security Sector Reform – Centre of Excellence in Southern Caucasus” led by the International Visegrad Fund.  Member of the group advising the Polish MoD in drafting security strategy of Poland (2013). OSCE election observer: Kosovo (2001), Ukraine (2006). Lecturer at the University of Warsaw, European Security and Defence College, AFiB Vistula, KSAP and the Diplomatic Academy. Beata Górka-Winter graduated from the University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science and National Security Faculty. She holds a Ph.D. from the Jagiellonian University. She also completed a Program on Security, Stability, Transition and Reconstruction (SSTAR) in George C. Marshall European Center for Security Studies and participated in the Senior Course on Security Policy in Northern Europe led by the Swedish National Defence College.

Dr hab. Katarzyna Pisarska

Dr. Beata Górka-Winter

Dr Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Jest również Dyrektorem Programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Za swoją 10-letnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie w 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” jako jedna z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33 roku życia. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.
Dr Katarzyna Pisarska jest również adiunktem w Katedrze Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest kierownikiem projektu Jean Monnet Module European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New Geopolitical Context na lata 2015-2018 oraz autorką książki The Domestic Dimension of Public Diplomacy, Evaluating Success through Civil Engagement (Palgrave McMillan 2016). Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz dyplomacji publicznej.
W przeszłości dr Pisarska prowadziła międzynarodowe badania na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta, 2007), w Johns Hopkins University w Waszyngtonie (2010), na University of Oslo (2012)oraz na Australian National University w Canberze (2015). Od 2012 roku jest wizytującym wykładowcą w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz College of Europe w Brugii.